Menu

Casso cho phép tích hợp với một Webhook API gọi tới server của bạn. Mỗi khi có giao dịch mới, Casso sẽ thực hiện gọi tới API bạn đã thiết lập sẵn để gửi thông tin giao dịch này.

Thời gian trung bình từ lúc giao dịch phát sinh bên ngân hàng tới lúc Webhook được gọi là 5 phút.

Cấu hình Webhook URL tùy chỉnh trong Casso

1/ Truy cập vào Thiết lập > Tích Hợp > Custom Webhook API 2/ Nhập URL Webhook của bạn vào mục Webhook URL, Sau đó click ra bên ngoài để thay đổi có hiệu lực.

Cấu trúc dữ liệu gửi qua Webhook

Dữ liệu có cấu trúc như sau

    "id": 
    "tid": Mã giao dịch từ phía ngân hàng      
    "description": Nội dung giao dịch      
    "amount": 500, Số tiền giao dịch      
    "cusum_balance": Số tiền còn lại sau giao dịch               
    "when": Thời gian ghi có giao dịch ở ngân hàng      
    "bank_sub_acc_id": Mã tài khoản ngân hàng mà giao dịch thuộc về 

 

Bảo mật giao dịch

Để xác thực Casso đã gọi webhook API, chúng tôi đề xuất cách thức bạn sẽ tạo một key bảo mật, mỗi gọi gọi vào Webhook API, Casso sẽ đính kèm Key bảo mật này vào trong header, Bạn có thể kiểm tra header lấy thông tin key bảo mật để xác thực việc gọi vào Webhook API hợp lệ.

Key bảo mật sẽ được lưu trong trường Secure-Token Trong header của Webhook API

Bạn có thể dùng pipedream.com để debug dữ liệu gọi vào Webhook URL tùy chỉnh

Tra soát toàn bộ giao dịch

Trong trường hợp có phát sinh lỗi dẫn tới giao dịch chuyển về qua Webhook bị sót. Bạn có thể thực hiện việc gọi API để lấy về toàn bộ giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể để tra soát.

Tài liệu API lấy danh sách giao dịch : Đang cập nhật

Tích hợp hệ thống tự động xác nhận thanh toán

Mẹo : Sử dụng các tài khoản ngân hàng nhận tiền như : Vietcombank , TPbank, TimoPlus để nhận được giao dịch nhanh và ổn định nhất