Casso logo và cách sử dụng

Bạn có thể sử dụng logo Casso để:

✔️ Link đến các nền tảng của Casso

✔️ Giới thiệu sự tích hợp giữa nền tảng của bạn với Casso

✔️ Trong các bài viết hoặc tin tức nói về Casso

Liên hệ Casso nếu:

✔️ Sử dụng logo Casso trong các video/livestream

✔️ Sử dụng logo Casso với mục đích khác.

Vui lòng không sử dụng logo Casso để:

❌ Làm biểu tượng cho ứng dụng của bạn

❌ Tạo ra các biến thể về logo của Casso

❌ Tích hợp vào logo của bạn

❌ Sử dụng hoặc bán các ấn phẩm mà chưa có sự đồng ý