Skip links

Casso logo và cách sử dụng

Bạn có thể sử dụng logo Casso để:

Link đến các nền tảng của Casso

Giới thiệu sự tích hợp giữa nền tảng của bạn với Casso

Trong các bài viết hoặc tin tức nói về Casso

Vui lòng không sử dụng logo Casso để:

Làm biểu tượng cho ứng dụng của bạn

Tạo ra các biến thể về logo của Casso

Tích hợp vào logo của bạn

Sử dụng hoặc bán các ấn phẩm mà chưa có sự đồng ý

Liên hệ Casso nếu:

Sử dụng logo Casso trong các video/livestream

Sử dụng logo Casso với mục đích khác.