Tích hợp Chat Team

Casso xây dựng với triết lý bảo mật và mở. Casso mở hết các API để tích hợp với các hệ thống khác.